Museets kerneopgaver og forankring

Københavns Museum ønsker at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst omkring hovedstaden.

Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst omkring hovedstaden og ønsker at være et museum for dialogen om Københavns fortid, nutid og storbyens fremtidige udvikling ved - gennem viden om og formidling af hovedstadens kulturarv - at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv via museets samlinger.

Københavns Museum fyldte den 28. april 120 år. Museet er født som Rådhusmuseet, blev siden i 1913 omdøbt til Københavns Bymuseum og i 2010 Københavns Museum.

Museet har fra 1925 haft faste udstillinger på Rådhusets loft. I 1956 flyttede museet ud til Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskabs tidligere bygninger på Vesterbro, hvor museet lukkede ned i 2015.
I 2020 kunne dørene slås op til nye, faste udstillinger i Overformynderiets gamle bygning i Stormgade 18 og i 2021 desuden til det arkæologiske-naturfaglige laboratorium, Arkæologisk Værksted, i Stormgade 20.

Tyngdepunkterne i Københavns Museums samlinger, viden og formidling har traditionelt været på byens topografiske udvikling, forvaltning og forsyning, borgernes velfærd, sundhed og muligheder for medbestemmelse. I de senere år har museet haft øget fokus på at dokumentere, forske i og indsamle nye aspekter af byens historie og nutid, som hidtil har været underbelyste og underrepræsenterede i samlingerne, herunder migration og kulturel mangfoldighed, privat- og følelsesliv i byen samt barndom, byhaver og bæredygtig byudvikling: Hertil kommer dokumentation af Københavns enere – eksempelvis Søren Kierkegaard.

Museet er et statsanerkendt museum og har ansvaret for arkæologiske udgravninger i København og Frederiksberg. Særligt Metroudgravningerne har givet mulighed for at genfortolke de første spor af menneskelig aktivitet i Københavnsområdet, kulturmøder og hverdagsliv i middelalderen, renæssancen og den tidligt moderne by. 

Se Københavns Museums mission og vision.

Se Museets årsrapport: Årsrapporten for Historie & Kunst 

Københavns Museum ejes og drives af Københavns Kommune. Museets bestyrelse udgøres af Kultur- og Fritidsudvalg i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsborgmesteren er bestyrelsens formand. Museets bestyrelse: Se en oversigt over medlemmerne

Københavns Museum er en del af Historie & Kunst i Københavns Kommune. Museets vedtægter er en del af den fælles organisations vedtægter. Se Vedtægter for Historie & Kunst

Københavns Kommune er museets hovedtilskudsgiver. Som statsanerkendt museum modtager museet derudover et årligt statstilskud via Slots- og Kulturstyrelsen.