Change language

Header menu

 

Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Læs her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Sankt Joseph Søstrenes Kloster

På Østerbro blev i 1905 opført et kloster. I dag står klosteret over for en ombygning, og museet har derfor vurderet lokalplansforslaget.

I 1905 byggede Sankt Joseph Ordenen klosteret,  hvor søstrene ville etablere sig for at hjælpe syge mennesker. Ordenen købte fem sammenhængende grunde, rev de eksisterende bygninger ned og opførte en ny stor bygning, som både skulle huse de syge beboere, en præst og søstrene selv.  

I dag er søstrenes antal faldende, og derfor har Sankt Joseph Ordenen i samarbejde med Københavns Kommune set sig om efter en anden måde at bruge bygningerne på. Løsningen blev, at kommunen købte bebyggelsen med henblik på at udvikle den til plejecenter og seniorbofællesskab, blandt andet med plads til de ældre og plejekrævende søstre. Der skal ifølge lokalplanen opføres en ny bygning på grunden, og desuden åbner planen for at ændre vinduespartier og adgangsforhold på den eksisterende bygning. Ombygningen af klosteret sker i samarbejde mellem kommunen og Lejerbo.

Københavns Museum påpeger, at nybyggeriet, som beskrevet i lokalplansforlaget, truer med at overdøve den historiske bygning.

Ingen udskænkning i kælderen!

I Københavns Byggesagsarkiv kan man læse, at Klosterbebyggelsen på Strandvejen 91 blev tegnet af arkitekterne M. Larsen og Mandrup-Poulsen. Bebyggelsen havde fire fløje, heraf tre beboelsesfløje, en kirkefløj samt en præstebolig. Bygningsinspektoratet godkendte byggeansøgningen med enkelte ændringer og understregede, at kælderen aldrig måtte benyttes til beværtning.

Komfort anno 1905

Første sal og kvisten blev indrettet til beboelse med mange mindre værelser side om side. I kælderen hørte de praktiske og tekniske funktioner til, som køkken med komfur, vaskerum, kedel, spisestue og portner. I byggesagen bliver det fremhævet, at man indrettede wc på alle etager, og at det derfor ikke var nødvendigt at opføre en gårdlatrin. Søstrene prioriterede også at opføre en elevator og etablere et centralvarmesystem. Klosteret blev anlagt som en moderne servicebygning, hvor det skulle være komfortabelt at bo og arbejde.

Kirkefløjen blev med sine 20 meter bebyggelsens højeste bygning.  Kirken blev desuden markeret ved en tagrytter af træ og kobber. Alle tagene blev opført med stejle hældninger, og Inspektoratet betingede sig at tagfladerne blev ekstra forankrede, så de ikke kunne styrte ned i tilfælde af brand. Hele klosterbebyggelsen blev værnet mod Strandvejen af en hegnsmur med indgangsportal.

I 1929 ansøgte søstrene om tilladelse til at opsætte et muret kapel med madonnafigur på nordmuren. De ansøgte også om at bygge et hønsehus af træ langs muren mod Strandvejen.  I byggesagen er der ingen deciderede planer over havens indretning. Det er dog sandsynligt, at haven både har været brugt rekreativt til ophold for patienter og nyttigt til lidt havebrug.

Kulturmiljøets arkitektur

Kulturmiljøet Sankt Joseph Søstrenes Kloster er opført i den tidstypiske stilart, historicisme. Bygningen er lukket som en borg eller netop et kloster, har høj og imposant tagrejsning og markant symmetriske facader med store kurvehanksafrundede og spidsbuede vinduesåbninger og småsprossede ruder. Hovedbygningens oprindelige dørparti består af en centralt placeret dobbeltport med overliggende dekoration og vinduesparti. Bygningen har desuden frontkvist, høj kælder og en aflukket indre gård med klosterrundgang.

Kirkebygningen skiller sig ud med tagrytter og smalle, spidsbuede (nygotiske) vinduer. Modsat Strandvejen ses kirkens apsis. Præsteboligen skiller sig også ud med tagets pyramideagtige form og bygningskroppen, der består af fire gavlkviste.

Bygningerne er opført i røde tegl og har skifertage med kviste.

Bag de oprindelige bygninger er omkring 1970 opført et lavt byggeri, der er placeret i en vinkel mod nordvest. Den nyere bygning lægger sig lavt bag den oprindelige bygning.

Sankt Joseph søstrene

Sankt Joseph søstrene kom til Danmark i 1856. Det var bare 7 år efter, at der med grundloven blev indført religionsfrihed. Søstrene boede først ved Sankt Annæ Plads og havde kontakt til den katolske kirke Sankt Ansgar. Søstrene klarede sig ved at brodere og undervise i sprog, og begyndte så også at tage sig af handicappede og syge børn. I 1873 indviede søstrenes et lille Sankt Joseph Hospital i København med plads til seks beboere. Søstrene blev anerkendt som gode sygeplejere og åbnede også børnehjem og skoler. I 1904 ansøgte søstrene Magistraten om byggetilladelse til et nyt Sankt Joseph Hospital på Strandvejen 91.

Sankt Joseph søstrenes ordenssamfund stammer fra 1650. Ordenssamfundet blev oprettet i Frankrig med det formål at afhjælpe elendigheden efter 30-årskrigens hærgen. Sankt Joseph søstrene blev den første kirkelige orden, hvor søstre fik mulighed for at virke uden for klostrenes mure.​​